За въпроси и контакт с нас:+359 44 623744

Новини и събития

Финансиране от Европейския съюз

АЙГРУП ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет
“ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машина за вторично опаковане на мокри кърпи – 1 бр“

Документите за участие могат да бъдат изтеглени от сайта на ИСУН.

Краен срок за подаване на оферти: 01.12.2022г

Офертите се подават през системата ИСУН, съгласно указанията в публичната покана, част от пакета документи.

Място на доставките
Гр. Сливен, ул. Стефан Караджа 38

Тази публикация е създадена в изпълнение на проект BG-RRP-3.004-0224Технологична модернизация в предприятието по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-3.004 - Технологична модернизация
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Айгруп ООД

Още новини